Pensionsalder – slider

Denne slider viser den overordnede pensionsalder og er afgørende for, hvornår medlemmet påbegynder udbetaling af folkepension, PD-ordninger og ordninger fra fremmede selskaber. I beregningen forudsættes det, at medlemmet har samme FDC status indtil pensionsalderen, som på beregningstidspunktet.

Når man åbner simulatoren, er slideren automatisk sat til medlemmets individuelle folkepensionsalder, med mindre medlemmet er over folkepensionsalderen jf. vidensportalen (evt. link til vidensportalen indsættes). Hvis du flytter slideren, ændrer du tidspunktet for udbetalingsstart for alle PD-ordninger, alle ordninger fra fremmede selskaber og eventuelt folkepension.

Medlemmet kan påbegynde de forskellige pensionstyper på PD-ordningerne på tidspunkter, som afviger fra den overordnede pensionsalder. Det kan simuleres under menupunktet "Oplysninger for aktuel beregning".

Jeg går på efterløn

Medlemmer, som er fyldt 55 år og indtil et år før folkepensionsalder, har mulighed for at simulere, at de går på efterløn.

Hvis feltet er markeret, betyder det, at vi forventer, at de går på efterløn ved opnået individuel efterlønsalder, jf. vidensportalen (link til vidensportalen). Når feltet er markeret, går vi ud fra, at indbetalingerne til PD-ordninger stopper, når medlemmet når efterlønsalderen.

Hvis medlemmet har nået efterlønsalderen, forventer vi, at medlemmet går på efterløn næste gang han/hun fylder år. Så hvis et medlem er 63 år og 6 måneder, så forventer vi, at han/hun går på efterløn ved alder 64 år.

Indbetal ekstra

Hvis et medlem ønsker at indbetale ekstra, kan man vælge mellem et månedligt beløb og et engangsbeløb. I begge tilfælde fordeles beløbet først til aldersopsparing. Når der er indbetalt maksimalt til aldersopsparing, går indbetalingen til ratepensionen, og derefter til den livsvarige pension.

Periode for ratepension

Med denne slider kan medlemmet ændre på den periode, ratepensionen i PD udbetales over. Det skal være på mellem 10 og 20 år.

Slideren står på 10 år, når man åbner simulatoren. Ved at flytte på slideren, kan medlemmet fordele udbetalingen fra ratepensionen over flere år.

En ratepension skal dog være udbetalt senest 25 år efter tidligste pensionsalder, jf vidensportalen (link til vidensportalen).

Flyt ratepension til livsvarig pension

Med denne slider kan medlemmet ændre på, hvor stor en andel af ratepensionen i PD, der skal flyttes til livsvarig pension.

Når man åbner simulatoren, er slideren automatisk sat til 0 %.

Ved at flytte på slideren kan medlemmet vælge at flytte sin ratepension helt eller delvist til sin livsvarige pension.

OBS: Når man flytter penge til den livsvarige pension, har det indflydelse på udbetaling ved død, se vidensportalen.

Grafen

Når man åbner simulatoren, kan man se en oversigt over de forventede udbetalinger fra det år, medlemmet fylder 60 år og 40 år frem. Ved at holde musen over de enkelte søjler kan man se den årlige forventede udbetaling for netop den pensionstype.

Til højre for grafen er en liste over de pensionstyper, som er med i grafen. Hvis udbetalingen ikke kan ses i grafen, kan det skyldes, at den årlige udbetaling er meget lille i forhold til udbetalingerne fra de øvrige ydelser. Hvis du vælger et år og får vist detaljerne, kan du se størrelsen på ydelserne.

De medlemmer, der ikke har hentet oplysninger fra PensionsInfo-rapporten, kan se et overblik, som kun indeholder PD-ordninger. Hvis medlemmet har hentet PensionsInfo-rapporten viser grafen også oplysninger om ordninger i andre selskaber, folkepension og evt. ældrecheck (se forklaring under menupunktet PensionsInfo-rapport medtages).

Før skat

Når man åbner simulatoren, vises alle beløb i grafen før skat.

Når man har hentet oplysninger fra PensionsInfo, kan man vælge at få vist udbetalingerne efter skat.

Når udbetalingerne efter skat beregnes, regnes skatten ud fra medlemmets faktiske skattekommune (den hentes fra F2100). For de medlemmer, som ikke bor i en dansk skattekommune, beregnes skatten ud fra en dansk gennemsnitskommune. Det gælder fx medlemmer som bor i Sverige, Tyskland eller på Grønland.

Se detaljer

Når medlemmet har valgt at få vist de forventede udbetalinger for et enkelt år, kan han/hun klikke på detaljer.

Detaljerne indeholder rådgiverflag og de samlede forventede udbetalinger pr. pensionstype, så det er tydeligt, hvor udbetalingerne stammer fra.

Udbetalingerne vil være opdelt på:

Ovenstående gælder for både medlemssimulatoren og rådgiversimulatoren. Det efterfølgende gælder kun for rådgiversimulatoren.

Beregninger

Når man åbner simulatoren, ser man en ny beregning, som ikke er gemt. Det er samme beregning, som medlemmet ser, når han/hun åbner medlemssimulatoren. Klik på disketteikonet for at gemme beregningen.

Når beregningen er gemt, kan rådgiveren sende den til medlemmets e-Boks ved at klikke på PDF-ikonet. Når PDF’en er dannet, kan rådgiveren åbne den.

PDF’en indeholder

Man kan oprette og gemme flere beregninger ved at klikke på ”+”. Den seneste beregning bliver vist øverst, når man gemmer.

Hvis medlemmet har brugt simulatoren, bliver deres seneste beregning også gemt. Den beregning ligger altid øverst, og man kan se, hvornår den er lavet.

Rådgiveren kan åbne og se alle gemte beregninger ved at klikke på navnet.

Alle beregninger bliver automatisk slettet efter 90 dage. Rådgiveren kan også selv slette rådgiverberegninger. Det gør man ved at klikke på skraldespanden ud for den pågældende beregning.

Sammenlignet med

Når der er gemt mere end en beregning kan man sammenligne to beregninger, som bliver vist i grafen.

Den beregning, du har valgt under ”Beregninger”, er den, der er vist med forskellige farver for de enkelte pensionstyper.

Den beregning, du vælger at sammenligne med, bliver vist med en streg, som viser den samlede udbetaling for alle pensionstyper. Hvis du holder musen over sammenligningsgrafen, kan du se beløbet i hele 100 kr.

Inputparameter

Når du sammenligner to beregninger, kan du se de valg, som ligger til grund for de enkelte beregninger under grafen. Kolonnen til venstre viser valgene for den beregning, som er vist i farver.

Oplysninger for alle beregninger

Når menupunktet åbnes kan man se de valg, som ligger til grund for beregningen.
Hvis et eller begge valg ændres, så gælder det for alle gemte og nye beregninger.

Gift eller samlevende

Første gang simulatoren åbnes vil svaret som udgangspunkt altid være ja. Hvis medlemmet eller rådgiveren ændrer svaret, bliver det gemt. Hvis rådgiversimulatoren efterfølgende åbnes, er det dette valg som vises.

Om m edlemmeter gift/samlevende har kun betydning for, hvordan vi beregner de offentlige ydelser.

Når medlemmet har hentet oplysninger fra PensionsInfo gennem simulatoren, har medlemmet svaret på, om han/hun er gift.

PensionsInfo-rapport medtages

Simulatoren kan kun vise offentlige ydelser, hvis medlemmet har hentet oplysninger fra PensionsInfo. Lige over knappen kan man se, hvornår oplysningerne er hentet.
Hvis der er svaret ja til, at PensionsInfo-rapporten er med i beregningen, viser grafen også offentlige ydelser og eventuelle ordninger i fremmede selskaber. Man kan også vælge at se udbetalingerne efter skat.

Hvis man ændrer svaret til nej, ser man ikke længere oplysningerne fra PensionsInfo. De er dog gemt i databasen, så man kan altid vise dem igen ved at klikke på ja.
Vi opfordrer medlemmet til at hente PensionsInfo-rapporten, så vi kan rådgive medlemmet bedst muligt om offentlige ydelser og ordninger i andre selskaber.

Hvis der ikke er blevet hentet en oplysninger fra PensionsInfo, vil svaret være nej, og man kan ikke ændre det til ja, før rapporten er hentet.

Medlemmet kan hente PensionsInfo-rapporten på tre måder.

Hvis medlemmet henter PensionsInfo-rapporten under jeres samtale, kan man tage den med i beregningen ved at genopfriske siden (tryk på F5-tasten).

I nogle tilfælde kan PensionsInfo-rapporten dog ikke medtages, selvom den er blevet hentet af medlemmet. Det betyder, at man ikke kan vise de offentlige ydelser i beregningen. Hvis du ændrer svaret til ja, får du vist årsagen til at PensionsInfo-rapporten ikke kan medtages.

Oplysninger for aktuel beregning

Når menupunktet åbnes kan man se de valg, der ligger til grund for den aktuelle beregning.

Hvis rådgiveren ændrer på valgene, gælder ændringerne kun for den aktuelle beregning. 

Formue over 89.800 kr.

Svaret har indflydelse på beregning af ældrecheck.

For medlemmer under 55 år regner vi med, at de kommer til at have en formue på mere end 89.800 kr. Så for medlemmer under 55 år vil svaret altid være ja, uden mulighed for at ændre det til nej.

For medlemmer, som er fyldt 55 år vil svaret som udgangspunkt altid være nej, men med mulighed for at ændre det til ja.

Et medlem, som er fyldt 55 år, som har hentet PensionsInfo-rapporten gennem medlemssimulatoren har svaret på, om han/hun har en formue på over 89.800 kr.

Afviger pensionsalderen

Pensionsalderen for alle pensionstyper er automatisk sat til at følge den pensionsalder, som er valgt i ”Pensionsalder”-slideren. For PD-ordninger kan man dog vælge individuelle pensionsaldre for de forskellige pensionstyper.

Valget har ingen betydning for ophør af indbetalinger. Indbetalingsophør følger valg af overordnet pensionsalder og valg af efterløn.

Livsvarig pension

Slideren afgør, hvornår medlemmet begynder at få udbetalt sin livsvarige pension fra PensionDanmark.

Udbetalingsstart for livsvarige pensioner i andre selskaber følger den overordnede pensionsalder.

Så hvis du fx vælger, at pensionsalderen for den livsvarige pension skal være på 62 år, begynder udbetalingen af den livsvarige pension fra PensionDanmark ved 62 år, mens udbetalingen fra fremmede selskaber begynder ved den overordnede pensionsalder (fx 68 år).

Ratepension

Slideren afgør, hvornår medlemmet begynder at få udbetalt sin ratepension fra PensionDanmark.

Udbetalingsstart for ratepensioner i andre selskaber følger den overordnede pensionsalder. Se eksempel under "Livsvarig pension".

Aldersopsparing

Slideren afgør, hvornår medlemmet begynder at få udbetalt sin aldersopsparing fra PensionDanmark.

Udbetalingsstart for aldersopsparinger i andre selskaber følger den overordnede pensionsalder. Se eksempel under "Livsvarig pension".